Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; ďalej len GDPR) spoločnosť Dunya,s.r.o. , uchováva Vaše osobné údaje u nás vo forme, ktorá nám umožní Vašu identifikáciu nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sú osobné údaje získavané a legitímne spracúvané, tzn. pokiaľ Vám budeme poskytovať služby a budeme ich uchovávať tak dlho ako bude potrebné pre urovnanie prípadných sporov, alebo ak zákon neustanovuje inak. Osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame iba v takej miere, v akej je to potrebné pre túto spoluprácu s vami. Máte právo požadovať od našej spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu: aaazahradnydizajn@gmail.com. Vybavenie Vašej žiadosti budeme riešiť bez zbytočného odkladu.

Kontakt pre ochranu osobných údajov:
Dunya, s.r.o.
Pod trnkami 20
94901 Nitra
0917130290